Begrip.

Conclusie van antwoord. 

Con­clu­sie van ant­woord. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Procedure, dagvaarding, rechtbank, conclusie van repliek, conclusie van dupliek, comparitie van partijen

In een civiele procedure die is gestart door het uitbrengen van een dagvaarding krijgt de gedaagde gelegenheid om verweer te voeren. Hiervoor moet de gedaagde in het geval van een procedure voor de rechtbank een advocaat inschakelen die eerst aan de rechtbank kenbaar zal maken dat de advocaat voor de gedaagde optreedt. Daarna wordt de procedure zes weken aangehouden, te rekenen vanaf de zittingsdatum die is genoemd in de dagvaarding. Voor de ommekomst van de zes weken moet de advocaat de verweren van de gedaagde tegen de vordering van de eiser schriftelijk kenbaar maken door het indienen van een conclusie van antwoord. In de conclusie van antwoord worden de feiten opgenomen en het juridische verweer van de gedaagde beschreven. Bij de conclusie van antwoord moeten alle schriftelijke bewijsstukken worden gevoegd, ook wel producties genoemd. In de conclusie van antwoord kan ook een aanbod tot het leveren van getuigenbewijs worden opgenomen.

Als de zaak na de dagvaarding en de conclusie van antwoord nog niet duidelijk is kan de rechter bepalen dat partijen een conclusie van repliek (eiser) en daaropvolgend een conclusie van dupliek (gedaagde) mogen indienen. Dit zijn wederom schriftelijke stukken en deze bevatten een reactie op hetgeen de andere partij in de procedure naar voren heeft gebracht.

Na repliek en dupliek of direct na de dagvaarding en de conclusie van antwoord gelast de rechtbank vaak een comparitie van partijen. Dit houdt in dat partijen in persoon op een zitting voor de rechter worden uitgenodigd zodat de rechter vragen kan stellen aan de partijen. Vaak krijgen de advocaten van partijen op de zitting ook de gelegenheid om de zaak nog mondeling kort toe te lichten. Hierbij maken ze vaak gebruik van spreekaantekeningen. Spreekaantekeningen is niet hetzelfde als een pleidooi. Spreekaantekeningen zijn korter en mogen meestal maximaal 4 A4 omvatten.

Gerelateerde begrippen.