Begrip.

Dictum. 

Dic­tum. 

Rechtsgebied:
Procesrecht
Tags:
Beslissing, uitspraak, rechter, vonnis

Het dictum betreft feitelijk de beslissing of uitspraak van de rechter in het aan hem voorgelegde geschil. Het dictum wordt aan het einde van het vonnis opgenomen, vaak onder het kopje ‘beslissing’. Een dictum wordt opgenomen in ieder vonnis, dus ook in een tussenvonnis, eindvonnis of deelvonnis. Het dictum in de Urgenda zaak (stichting Urgenda jegens de Nederlandse Staat ter zake beperking van uitstoot van broeikasgassen) van de rechtbank Den Haag luidde bijvoorbeeld als volgt:

 

5 DE BESLISSING

De rechtbank:

5.1.beveelt de Staat om, op de vordering van Urgenda, voor zover optredend voor zichzelf, het gezamenlijke volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen zodanig te beperken of te doen beperken dat dit volume aan het einde van het jaar 2020 met ten minste 25% zal zijn verminderd in vergelijking met het niveau van het jaar 1990;

5.2.veroordeelt de Staat in de kosten van deze procedure aan de zijde van Urgenda (optredend voor zichzelf) en begroot deze kosten op € 13.521,82, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover, vanaf veertien dagen na dit vonnis;

5.3.verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.compenseert de proceskosten voor het overige, in deze zin dat partijen in zoverre de eigen kosten dragen;

5.5.wijst het meer of anders gevorderde af.

Gerelateerde begrippen.