Begrip.

Eindvonnis. 

Eind­von­nis. 

Rechtsgebied:
Procesrecht
Tags:
Procedure, dictum, tussenvonnis, hoger beroep

Een eindvonnis is een vonnis waarbij in het dictum een definitief einde wordt gemaakt aan (een deel van) het geschil met een eindbeslissing. Een eindvonnis kan een condemnatoir, constitutief of declaratoir karakter hebben. Een eindvonnis hoeft niet te betekenen dat de procedure bij de betreffende instantie daarmee ook eindigt. Hoewel dit wellicht verwarrend is, kan een eindvonnis ook een tussenvonnis zijn. Met eindvonnis wordt enkel aangeduid dat de rechter een eindbeslissing heeft gegeven in het dictum met betrekking tot (een deel van) het geschil. Als daarmee nog op bepaalde onderdelen geen eindbeslissing is gegeven, dan procederen partijen door bij dezelfde instantie over de resterende punten. Tegen een eindvonnis waarbij de eindbeslissing in het dictum is opgenomen moet wel tussentijds hoger beroep worden ingesteld om verval van rechtsmiddelen te voorkomen. Als de rechter wel een beslissing neemt ten aanzien van een deel van het geschil in een tussenvonnis, maar deze beslissing niet in het dictum opneemt, dan noemen we dit wel een eindbeslissing, maar geen eindvonnis. De rechter is in het vervolg van de procedure gebonden aan de eindbeslissing, maar er kan geen tussentijds hoger beroep tegen de eindbeslissing worden ingesteld.  

 

Gerelateerde begrippen.