Juridische begrippenlijst.

Ju­ri­di­sche be­grip­pen­lijst.

Juridische termen en begrippen, soms zijn ze verwarrend, onduidelijk of ronduit onbegrijpelijk. Wij helpen u graag verder met klare taal. Kunt u een term of begrip niet vinden in onze juridische begrippenlijst? Bel ons en we helpen u graag verder. 

Begrippenlijst.

Be­grip­pen­lijst.

Aandeelhoudersbesluit

Aandeelhoudersovereenkomst

Aangifte tot faillietverklaring

Asset purchase agreement (APA)

Benadeling van schuldeisers

Boedelvordering

Change of control clausule

Change of ownership clausule

Closing accounts

Comparitie van partijen

Conclusie van antwoord

Conclusie van repliek

Concurrente vordering

Condemnatoir vonnis

Condition precedent (CP)

Constitutief vonnis

Contradictoir vonnis

Debt & Cash free

Declaratoir vonnis

Disclosure letter

Dividenduitkering

Drag along regeling

Eigendomsvoorbehoud

Executoriale verkoop

Faillissement

Financial lease

Gefailleerde

Gekwalificeerde meerderheid

Gerechtelijk akkoord

Herstelvonnissen

Herstructurering

Herstructureringsdeskundige

Hoger beroep

Hoofdinsolventieprocedure

Incidentele vonnissen

Kantonrechter

Letter of Intent (LOI)

Material Adverse Change clause (MAC-clause)

Material Adverse Effect clause (MAE-clause)

Meerderheidsaandeelhouder

Memorandum of Understanding (MOU)

Minderheidsaandeelhouder

Non-Disclosure Agreement (NDA)

Objectieve wetenschap

Onderhands akkoord

Oneigenlijke lossing

Onroerende zaak

Ontbindende voorwaarde

Onverplichte rechtshandeling

Opeisbare schuld

Operational lease

Opschortende voorwaarde

Preferente vordering

Raadgevende stem

Rangorde van schuldeisers

Recht van reclame

Rechter-commissaris

Rechtshandeling

Registergoed

Roerende zaak

Share purchase agreement (SPA) 

Surseance van betaling

Tag along regeling

Turboliquidatie

Tussenvonnis

Verjaringstermijn

Verlies beschikking en beheer vermogen

Verplichte rechtshandeling

Verstekvonnis

Verwateren als aandeelhouder

Verzoekschrift

Vonnis faillietverklaring

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

boedelschuldeiser

faillietverklaring

geobjectiveerde wetenschap

wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag verder met klare taal!