Afgifte van een zaak weigeren omdat uw factuur niet is betaald.

Af­gif­te van een zaak wei­ge­ren om­dat uw fac­tuur niet is be­taald.

Een retentierecht, misschien heeft u er wel eens van gehoord. Het kan een handig rechtsmiddel zijn als uw wederpartij bijvoorbeeld uw factuur niet betaalt. Maar wat is een retentierecht eigenlijk en wanneer kunt u dit recht geldig inroepen?

Het retentierecht geeft u de mogelijkheid om de verplichting tot afgifte van een zaak aan uw wederpartij op te schorten totdat uw vordering is voldaan. De wet geeft daarbij limitatief aan in welke gevallen dit mogelijk is. Het retentierecht kan alleen worden ingeroepen als u de daadwerkelijke macht over de zaak heeft en ook verplicht bent om de zaak weer aan uw wederpartij af te geven. Denk bijvoorbeeld aan een auto die u voor uw wederpartij repareert, een schilderij dat u tegen vergoeding tijdelijk bewaart of een huis dat u als aannemer bouwt.

Voldoet uw wederpartij niet aan zijn of haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst? Dan kunt u zich beroepen op het retentierecht. Controleer daarbij eerst de afspraken die u met uw wederpartij heeft vastgelegd in de gesloten overeenkomst. Soms wordt namelijk een beroep op het retentierecht uitgesloten. Uw vordering moet daarnaast opeisbaar zijn (bijvoorbeeld doordat de betalingstermijn van de factuur is verstreken) en er moet voldoende samenhang bestaan tussen uw vordering en de feitelijke macht over de zaak. Als aan deze vereisten is voldaan, kunt u afgifte van de zaak weigeren totdat de wederpartij uw vordering volledig heeft betaald.

Tot slot, hoewel het retentierecht een sterk pressiemiddel is om uw positie als schuldeiser te beschermen, brengt een ongeldig beroep op dit recht risico’s met zich mee. U bent namelijk schadeplichtig als u zich ten onrechte op het retentierecht beroept. De wederpartij kan schade lijden doordat u geweigerd heeft om de betreffende zaak af te geven. Bent u voornemens om een beroep te doen op het retentierecht of wordt het retentierecht tegen u ingeroepen, overweeg dan altijd om een gespecialiseerde advocaat advies te vragen over het geschil.

Deze blog is onderdeel van een reeks over het retentierecht. In het tweede deel leest u wanneer u het retentierecht kunt inroepen tegen een partij met een jonger recht, in het derde deel kijken we de positie ten opzichte oudere rechthebbenden. 

Bent u voornemens om een beroep te doen op het retentierecht of wordt het retentierecht tegen u ingeroepen? Bel ons! Er is altijd een specialist beschikbaar voor een afspraak op korte termijn.

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer