Artikel 69 Faillissementswet: Een krachtig middel bij problemen met een curator in faillissement.

Ar­ti­kel 69 Fail­lis­se­ments­wet: Een krach­tig mid­del bij pro­ble­men met een cu­ra­tor in fail­lis­se­ment.

Op­los­sin­gen bij een con­flict met de cu­ra­tor. 

Een faillissement levert vaak een vervelende situatie op voor iedereen die erbij betrokken is. Of het nu gaat om de ondernemer zelf, schuldeisers of werknemers. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden die artikel 69 van de Faillissementswet biedt bij een probleem met een curator in faillissement.

We zullen de volgende onderwerpen behandelen:

1. Wat houdt artikel 69 van de faillissementswet in?
2. Wie kan een verzoek tot het geven van een aanwijzing indienen?
3. Hoe dient u een verzoek in bij de rechter-commissaris?
4. Wat gebeurt er als de rechter-commissaris een aanwijzing geeft aan de curator?
5. Uitzonderingen op de hoofdregel van artikel 69 faillissementswet.

1. Wat houdt artikel 69 van de faillissementswet in?

Artikel 69 Faillissementswet bepaalt dat schuldeisers en andere belanghebbenden in het faillissement de rechter-commissaris in het faillissement kunnen vragen om een aanwijzing te geven aan de curator. De aanwijzing kan betrekking hebben op de manier waarop de curator zijn taken in het faillissement uitvoert, zoals de verkoop van activa of de afwikkeling van schulden. De rechter-commissaris kan een aanwijzing geven als hij van oordeel is dat de curator niet handelt zoals het hoort of als er andere redenen zijn waarom een aanwijzing nodig is.

2. Wie kan een verzoek tot het geven van een aanwijzing aan de curator indienen?

Om een verzoek tot het geven van een aanwijzing in te dienen, moet u belanghebbende in het faillissement zijn. Dit betekent dat u een rechtstreeks belang moet hebben bij de afwikkeling van het faillissement, bijvoorbeeld omdat u schuldeiser bent. Een andere belanghebbende is bijvoorbeeld de failliet zelf. Belangrijk uitgangspunt daarbij is wel dat het niet mag gaan om persoonlijke belangen van de verzoeker.

3. Hoe dient u een verzoek in bij de rechter-commissaris?

Het verzoek tot het geven van een aanwijzing wordt ingediend bij de rechter-commissaris in het faillissement. De rechter-commissaris is vaak verbonden aan de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. Wie tot rechter-commissaris is aangesteld in een faillissement kunt u nazoeken in het insolventieregister op de website van de rechtspraak. Het is verstandig om de hulp van een advocaat in te schakelen voor het indienen van een verzoek tot het geven van een aanwijzing aan een curator in faillissement. Een advocaat kan u adviseren over de te volgen procedure en kan u bijstaan bij de behandeling van uw verzoek. Daarnaast kan betrokkenheid van een advocaat naar de curator toe ook afschrikkend werken als gevolg waarvan een verzoek aan de rechter-commissaris misschien niet meer nodig is. 

4. Wat gebeurt er als de rechter-commissaris een aanwijzing geeft aan de curator?

Als de rechter-commissaris besluit om een aanwijzing te geven aan de curator, dan is de curator verplicht om deze op te volgen. Het is dus een krachtig middel om de curator te sturen en ervoor te zorgen dat hij zijn taken op de juiste manier uitvoert. De rechter-commissaris zal de curator wel horen voordat op het verzoek wordt beslist. Tegen een beschikking van de rechter-commissaris op grond van art. 69 Faillissementswet staat gedurende vijf dagen hoger beroep open bij de rechtbank.

5. Uitzonderingen op de hoofdregel van artikel 69 faillissementswet

Zowel in positieve als negatieve zin is er een uitzondering gemaakt op artikel 69 Faillissementswet. Allereest heeft de Hoge Raad een positieve uitzondering geformuleerd, namelijk voor het geval een curator een levensverzekering in een persoonlijk faillissement zou willen afkopen. De begunstigde van de verzekering kan alsdan een verzoek indienen op grond van artikel 69 Faillissementswet. Dit recht is ook wettelijk vastgelegd in artikel 22a lid 4 Faillissementswet en betreft een positieve uitzondering nu op grond van de letterlijke tekst van art. 69 Faillissementswet dit recht alleen aan de gefailleerde zelf en schuldeisers toekomt. Een negatieve uitzondering betreft de uitzondering dat geen beroep kan worden gedaan op artikel 69 Faillissementswet ten aanzien van de beslissing van de curator om wel of geen melding of aangifte van faillissementsfraude te doen. Tegen deze beslissing staat geen beroep bij de rechter-commissaris open. Het signaleren en melden van faillissementsfraude is onderdeel van de fraudesignalerende taak van de curator.

Conclusie

Kortom, artikel 69 van de Faillissementswet biedt een krachtig middel bij een conflict met een curator in een faillissement. Als u belanghebbende bent en u van mening bent dat de curator zijn taken niet naar behoren uitvoert, kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen tot het geven van een aanwijzing. Het is daarbij wel van belang om tijdig juridisch advies in te winnen om de juiste stappen te kunnen zetten en de juridische mogelijkheden te verkennen.

Heeft u te maken met een faillissement of heeft u vragen over de afwikkeling daarvan? Neem dan gerust contact op met ons advocatenkantoor. Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van faillissementsrecht en kunnen u bijstaan bij het vinden van een oplossing voor uw situatie. 

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer