Het contractuele boetebeding: een krachtig middel voor ondernemers.

Het con­trac­tu­e­le boe­te­be­ding: een krach­tig mid­del voor on­der­ne­mers.

Ont­dek de ver­eis­ten en wer­king en be­scherm uw on­der­ne­ming. 

Als ondernemer is het essentieel om zekerheid te hebben bij het afsluiten van contracten. Een contractueel boetebeding kan een effectief middel zijn om te waarborgen dat de tegenpartij haar afspraken nakomt. In dit blogartikel bespreken we de vereisten met betrekking tot het boetebeding. Ontdek hoe je dit krachtige instrument op de juiste manier gebruikt en welke belangrijke aspecten je moet overwegen bij het formuleren van een boetebeding.

Formele vereisten van het boetebeding

Over het algemeen zijn er geen specifieke formele vereisten voor het boetebeding. Een boetebeding kan in de overeenkomst of bijvoorbeeld in algemene voorwaarden worden opgenomen. Echter, als voor de hoofdovereenkomst een schriftelijkheidsvereiste geldt, dan geldt dit ook voor het boetebeding. Op grond van de wet moet een boetebeding in een arbeidsovereenkomst altijd op schrift worden gesteld. Dit geldt dus ook voor een boetebeding voor overtreding van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst.

Doel van het boetebeding

Een boetebeding kan een schadefixerend of aansporend karakter hebben. In het eerste geval wordt het gebruikt om discussies over de hoogte van geleden schade te voorkomen. In het tweede geval geldt dat de boete fungeert als prikkel voor de andere partij om de overeenkomst correct en tijdig na te komen. Vaak komen er ook combinaties van beide vormen voor in contracten.

Verhouding van het boetebeding tot nakoming en schadevergoeding

Op grond van de wet is het niet mogelijk om gelijktijdig nakoming van de overeenkomst en de verschuldigde boete te eisen, tenzij de boete bedoeld is als vergoeding voor aanvullende schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming van de overeenkomst. Van deze wettelijke beperking kun je contractueel afwijken. Ook bepaalt de wet dat je geen boete én schadevergoeding kunt eisen als gevolg van dezelfde contractbreuk. De boete treedt in de plaats van de schadevergoeding, maar ook hiervan kun je contractueel afwijken, hetgeen in de praktijk ook vaak gebeurt.

Welke vereisten gelden voor inroeping van een boetebeding?

Voordat een boete kan worden opgeëist, moet de andere partij schriftelijk worden aangemaand om de contractuele verplichtingen na te komen, ook wel een ingebrekestelling genoemd. Hoewel dit een wettelijke bepaling is geldt ook hiervan dat je dit kunt weg contracteren door op te nemen dat de boete direct en zonder nadere ingebrekestelling is verschuldigd. De wederpartij kan daarna enkel aan de boete ontkomen als de contractbreuk het gevolg is van een situatie die de wederpartij niet kan worden toegerekend. Denk aan een overmacht situatie zoals een natuurramp.

Conclusie:

Als ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wettelijke vereisten die gelden voor het contractuele boetebeding. Zorg ervoor dat het boetebeding voldoet aan alle formele vereisten en houd rekening met de verhouding tot het vorderen van nakoming en volledige schadevergoeding. Daarnaast is het cruciaal om de andere partij schriftelijk aan te manen in het geval van een contractbreuk en de toerekenbaarheid van de contractbreuk te beoordelen.

 

Bij twijfel is het raadzaam om juridisch advies in te winnen om de rechten en belangen van de onderneming te beschermen.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer