De contractuele boete is lager dan de geleden schade, en nu?

De con­trac­tu­e­le boe­te is la­ger dan de ge­le­den scha­de, en nu?

De es­ca­pe rou­te. 

In onze vorige blogs hebben we de vereisten en werking van een contractueel boetebeding toegelicht en de mogelijkheid om matiging van de verbeurde boete te vorderen. Maar wat moet je als ondernemer doen als de hoogte van de boete lager is dan de schade die je als gevolg van de contractbreuk door de wederpartij hebt geleden? Ook dan is er een mogelijkheid om de hogere schade nog te verhalen. In deze blog leest u daar meer over.

Boetebeding sluit schadevergoeding uit

Zoals in onze eerste blog over de contractuele geldboete staat vermeld vervangt een boete normaal gesproken het recht op vergoeding van geleden schade als gevolg van een contractbreuk van de wederpartij. Dit kun je contractueel uitsluiten, maar dit wordt helaas nog wel eens vergeten. Het kan zijn dat de geleden schade hoger is dan de verbeurde boete. Als ondernemer sta je dan gelukkig niet helemaal met lege handen.

Zoals een schuldenaar van een boete matiging van een boete kan vorderen, zo kan een schuldeiser aanvullende schadevergoeding vorderen als de verbeurde boete lager is dan de daadwerkelijk geleden schade. Dit is dus alleen van toepassing als de boete in de plaats treedt van het recht op schadevergoeding en daarover contractueel geen andersluidende afspraken zijn gemaakt. De ratio hierachter is dat het onwenselijk is dat een schuldenaar kan profiteren van zijn wanprestatie en mogelijk dus zelfs opzettelijk een overeenkomst niet nakomt omdat hem dit beter uitkomt.

Vereisten verzoek aanvullende schadevergoeding

Een verzoek tot aanvulling dient aan de rechter te worden gedaan. Net als bij de matiging geldt dat de rechter de bevoegdheid tot aanvulling terughoudend moet toepassen en dat dit enkel kan als zoals de wet dit noemt: “de billijkheid dit klaarblijkelijk eist”.  Of hiervan sprake is moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het specifieke geval. In de praktijk wordt er weinig geprocedeerd over deze vraag als gevolg waarvan in rechtspraak weinig aanknopingspunten voor de invulling van deze omstandigheden te vinden zijn. Aannemelijk is dat de omstandigheden die een rol spelen bij de beoordeling van een verzoek tot matiging van een geldboete, ook een rol kunnen spelen bij een verzoek tot het toekennen van een aanvullende schadevergoeding. Deze omstandigheden zijn: de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, de aard van de overeenkomst, de inhoud en strekking van het beding en tot slot de omstandigheden waaronder het beding is ingeroepen. Daarnaast kan de hoedanigheid van de partijen een rol spelen bij de beoordeling.

Conclusie:

Als de contractuele geldboete te laag is en je niet contractueel hebt afgesproken dat je naast de boete ook gerechtigd bent tot vergoeding van de geleden schade, dan is er nog een escape mogelijk. Een verzoek tot het toekennen van aanvullende schadevergoeding kan dan mogelijk uitkomst bieden. Of dit mogelijk is hangt af van de omstandigheden van het geval. 

Heeft u zelf schade geleden? Onze advocaten helpen je graag verder.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer