De mogelijke uitkomsten van de UWV-procedure.

De mo­ge­lij­ke uit­kom­sten van de UWV-pro­ce­du­re.

Al­le ins en outs van de UWV-pro­ce­du­re . 

In de voorgaande blogs in deze reeks bespraken we de verschillende bedrijfseconomische omstandigheden en het verloop van een UWV-procedure. In dit laatste blogbericht van deze reeks staan we stil bij de mogelijke uitkomsten van die procedure. Wat te doen als UWV de gevraagde toestemming voor ontslag weigert en hoe te handelen als UWV die toestemming wel verleent?

UWV geeft toestemming voor ontslag, en dan?

UWV beëindigt geen arbeidsovereenkomsten. UWV verleent slechts toestemming aan werkgever om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Die toestemming is vanaf de datum van de beslissing vier weken geldig. Om de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk te doen eindigen, is het dus noodzakelijk een schriftelijke opzegging aan de werknemer te versturen. Zorg dat die opzegging correct op papier staat en tijdig bij werknemer aankomt. Wij raden werkgevers aan te zorgen voor een ontvangstbewijs, bijvoorbeeld door de brief (ook) per aangetekende post te versturen.

Let op: het opzegverbod bij ziekte en zwangerschap

Als uitgangspunt geldt dat werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen als sprake is van een opzegverbod, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap of OR-lidmaatschap. Dat opzegverbod geldt onverminderd als werkgever toestemming van UWV heeft verkregen. Werkgever kan de opzegging dan dus niet gebruiken en na vier weken is de toestemming niet meer geldig. Vermoedt u dat sprake kan zijn van een opzegverbod, neemt u dan vooral tijdig contact met ons op, zodat we met u kunnen bekijken of het doorlopen van een UWV-procedure in deze situatie doelmatig is.

Let op: de opzegtermijn en de timing van de opzegging van de arbeidsovereenkomst

De timing van de schriftelijke opzegging kan van invloed zijn op de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Dat komt doordat ook de regels omtrent opzegtermijnen “gewoon” van toepassing zijn. Daarop geldt de uitzondering dat de proceduretijd in mindering mag worden gebracht op de opzegtermijn, met dien verstande dat altijd minimaal één maand moet resteren.

Voorbeeld: geldt er een opzegtermijn van drie maanden en een proceduretijd van negen weken? Dan resteert een opzegtermijn van één maand. Let hierbij goed op: een opzegging op 30 maart betekent een einddatum van 1 mei 2023, terwijl een opzegging op 1 april neerkomt op een einddatum van 1 juni. Beslissend is de datum dat werknemer de opzegging ontvangt: zorg dus voor een ontvangstbewijs.

Als werknemer het niet eens is met de door UWV verleende toestemming, kan deze de zaak voorleggen aan de kantonrechter. Die procedure dient binnen twee maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst te worden gestart. Werknemer kan de rechter vragen om het dienstverband te herstellen of een vervangende schadevergoeding toe te kennen.

Wat te doen als UWV geen toestemming verleent?

Het kan voorkomen dat UWV de aanvraag van werkgever niet toewijst. De werkgever heeft dan geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, zodat het dienstverband voortduurt. Wellicht kan in die situatie alsnog overeenstemming worden bereikt met werknemer over een beëindiging met wederzijds goedvinden op basis van een vaststellingsovereenkomst. Bij die onderhandeling kan meespelen dat werkgever aankondigt de kwestie voor te leggen aan de rechter. Immers, een negatieve uitkomst van de UWV-procedure geeft werkgever de mogelijkheid om alsnog een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter.

De kantonrechter beoordeelt opnieuw of er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden. Dit is dus een zelfstandige toets, al heeft de rechter in principe wel hetzelfde toetsingskader als UWV. Het voordeel van deze procedure is dat de afwijzingsreden(en) die UWV heeft opgevoerd direct kunnen worden meegenomen in de onderbouwing van het ontbindingsverzoek. Deze gerechtelijke procedure moet worden gestart binnen twee maanden na de afwijzingsbeslissing van UWV. Zijn er nieuwe of andere bedrijfseconomische omstandigheden, dan kan werkgever opnieuw een aanvraag voor een ontslagvergunning indienen bij UWV.

Tot slot

Heeft u als werkgever vragen over bedrijfseconomisch ontslag? Zowel voor, tijdens als na het doorlopen van de UWV-procedure kunnen onze specialisten u van advies en bijstand voorzien. Dat kan gaan om strategisch advies over een mogelijke herstructurering en/of reorganisatie binnen uw bedrijf, maar ook het concreet oppakken van de UWV-procedure.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over de UWV-procedure, lees ook:

- Deel 1: Wat te doen bij bedrijfseconomisch ontslag

- Deel 2: Het verloop van de procedure en de verdere toetsing van UWV

Wordt u als werknemer geconfronteerd met voorgenomen ontslag vanwege bedrijfseconomische reden, of heeft u van UWV de mogelijkheid gekregen om verweer te voeren? Neemt u gerust contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Over de schrijver:

Hanneke Hamelink

Advocaat

Hanneke is gespecialiseerd in arbeidsrecht en richt zich daarbij op de raakvlakken met het ondernemingsrecht.  lees meer