Dreigend faillissement van uw contractspartij en onbetaalde facturen, wat nu (deel 1)?

Drei­gend fail­lis­se­ment van uw con­tract­s­par­tijĀ en on­be­taal­de fac­tu­ren, wat nu (deel 1)?

Het zijn onzekere tijden. De coronacrisis heeft in Nederland vooralsnog niet tot een golf aan faillissementen geleid, maar die golf wordt zeker nog wel verwacht. Het risico dat u bij een faillissement als schuldeiser met oninbare facturen achterblijft is groot. Soms kan dit zelfs leiden tot financiële problemen binnen uw onderneming. Bent u voorbereid op een toenemend aantal faillissementen in uw zakelijke omgeving? Heeft u bijvoorbeeld helder welke mogelijkheden u heeft om uw rechten veilig te stellen of uw schade te beperken als uw contractspartij failliet gaat en uw facturen niet heeft betaald? In een serie van blogberichten zullen wij u informeren over wat van belang is, wat u kunt doen bij dreigende insolventie van uw wederpartij en wat de mogelijkheden zijn als uw debiteur onverhoopt toch failliet gaat.

1. Raadpleeg de overeenkomst

De afspraken die u heeft gemaakt met uw contractspartij zijn vastgelegd in de tussen partijen gesloten overeenkomst (en de eventueel daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden). Dit is het uitgangspunt voor de vraag welke rechten en mogelijkheden u heeft. In die overeenkomst kunnen namelijk allerlei rechten zijn toegekend, uitgebreid of juist ingeperkt. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, de mogelijkheid om uw verplichtingen op te schorten, een retentierecht in te roepen of u te beroepen op verrekening. Het startpunt bij het in kaart brengen van uw mogelijkheden is derhalve de overeenkomst en hetgeen partijen daarin zijn overeengekomen.

2. Is er specifieke regelgeving van toepassing op de overeenkomst?

De wetgever heeft voor bepaalde overeenkomsten specifieke regelgeving vastgesteld. Denk aan huur- en arbeidsovereenkomsten, maar ook aan minder voor de hand liggende voorbeelden zoals agentuur- en vervoersovereenkomsten. Deze regelgeving kan aanvullend van toepassing zijn, maar ook dwingend. In dat laatste geval geldt dat als u in de overeenkomst iets heeft afgesproken dat afwijkt van de wettelijke regeling, deze afspraak niet rechtsgeldig is en terzijde wordt geschoven voor de wettelijke regeling.

3. Specifieke bepaling bij het totstandkomen van de overeenkomst

Als u nog in de contractonderhandelingen zit kunt u met het oog op het risico van een golf aan faillissementen alvast enkele specifieke bepalingen in het contract laten opnemen. Denk daarbij aan de bepaling dat u aanvullende zekerheid mag verlangen bij dreigende insolventie of liquiditeitsproblemen of aan een bepaling waarin aan u een ruime mogelijkheid tot verrekening wordt toegekend. Het vooraf regelen van zekerheid kan uw positie in een faillissement sterk verbeteren en in sommige gevallen zelfs voorkomen dat u met lege handen achterblijft. Wij kijken als gespecialiseerde advocaat contractenrecht indien u dit wenst graag met u mee.

4. De overeenkomst wijzigen of aanvullen

Ook als u de overeenkomst met uw wederpartij al heeft getekend zijn er nog mogelijkheden. Neem als een faillissement dreigt contact op met uw wederpartij om afspraken te maken om uw risico’s te beperken. Dit geldt zeker als u zelf nog uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst moet nakomen waardoor uw risico bij een faillissement nog groter wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin u nog een grote partijen goederen moet leveren aan uw contractspartij die al in financiële problemen verkeert. Als u niet levert komen mogelijk de ondernemingsactiviteiten van uw wederpartij stil te liggen waardoor een faillissement zal zijn gegeven, maar u wilt ook niet meer risico lopen dan u mogelijk al doet. Samen met uw wederpartij kunt u aanvullende afspraken maken om uw positie te beschermen zodat tegemoet wordt gekomen aan de belangen van beide partijen. Dit is overigens niet geheel zonder risico. Het kan zijn dat als een faillissement volgt, een curator deze gewijzigde afspraken kan aantasten op grond van pauliana waardoor u er geen beroep op kunt doen. Een gespecialiseerde advocaat mee laten kijken bij het vastleggen van wijzigingen op een overeenkomst in verband met een mogelijk risico op faillissement is dus essentieel.

 

Over de schrijver:

Wouter van den Bent

Advocaat

Wouter van den Bent begon zijn carrière bij advocatenkantoren in Nijmegen en Velp. In 2017 maakte hij de overstap naar ons kantoor. Wouter is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht.   lees meer