Failliet verklaard terwijl u niet op de zitting aanwezig was om verweer te voeren?

Fail­liet ver­klaard ter­wijl u niet op de zit­ting aan­we­zig was om ver­weer te voe­ren?

U kunt dan ver­zet in­stel­len te­gen de fail­liet­ver­kla­ring. 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u niet op de zitting bent verschenen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd terwijl u vindt dat u niets aan deze schuldeiser hoeft te betalen. Ook kan het zijn dat u wel wilt en kunt betalen, maar dat u het simpelweg bent vergeten of dat u de oproep voor de zitting waarop de faillissementsaanvraag werd behandeld niet heeft ontvangen.

Doordat u niet op de zitting bent verschenen en geen verweer hebt gevoerd is de rechtbank ervan uitgegaan dat u in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen en heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken. U heeft dan de mogelijkheid verzet in te stellen. Door verzet in te stellen wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren tegen de faillissementsaanvraag. Het faillissement kan dan alsnog vernietigd worden.

Verzet wordt ingesteld door het indienen van een verzoekschrift. Hiervoor is bijstand van een advocaat verplicht. De termijn voor het instellen van verzet is kort, namelijk binnen 14 dagen na de faillietverklaring. Snelheid is dus geboden! Nadat het verzetschrift is ingediend wordt er meestal een zitting gepland waarbij de aanvrager van het faillissement, uzelf (met advocaat), de curator en de rechter aanwezig zijn. De rechter kan vragen stellen en de advocaat krijgt de gelegenheid uw zaak te bepleiten. Nadien doet de rechter uitspraak, waarbij het faillissement wordt vernietigd of in stand wordt gelaten. Slaagt het verzet niet dan kunt u tegen die beslissing alsnog hoger beroep instellen bij het gerechtshof (let op: binnen acht dagen).

Het is mogelijk dat het van tevoren al vrijwel zeker is dat het verzet slaagt. Indien namelijk zowel de vordering van de aanvrager van het faillissement als ook de kosten van de curator betaald kunnen worden, dan zal het verzet in beginsel slagen en zal de rechter het faillissement vernietigen. Indien de aanvrager van het faillissement daarmee akkoord gaat kunt u de vordering ook betalen door het treffen van een betalingsregeling. Als vooraf duidelijk is dat het verzet zal slagen, dan kan het zijn dat een zitting achterwege kan blijven, mits iedereen daar vooraf mee instemt.

Wilt u meer weten over de procedure van verzet? Kijk dan op onze informatiepagina in verzet tegen een faillissement. Op die pagina leest u ook wat wij als advocaat voor u kunnen betekenen. Ook vindt u daar onze aanbieding voor het instellen van verzet.

Bent u het niet eens met het uitgesproken faillissement maar bent u wel op de zitting aanwezig geweest om verweer te voeren? Dan kunt u hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Dat is een andere procedure dan de procedure van verzet. Over de procedure in hoger beroep bij het gerechtshof vindt u hier meer informatie.
 

Wilt u direct meer informatie over het instellen van verzet tegen een faillissement? Bel ons! Er is altijd een specialist beschikbaar voor een afspraak op korte termijn.

Over de schrijver:

Artjan de Putter

Advocaat en curator

Artjan de Putter is een doorgewinterde advocaat. Hij denkt mee met ondernemers, draait zijn hand niet om voor een juridische procedure en onderhandelt met het mes op tafel.   lees meer