Het boetebeding in algemene voorwaarden en de consument: een overzicht Aan welke vereisten moet een geldig boetebeding voldoen?

Het boe­te­be­ding in al­ge­me­ne voor­waar­den en de con­su­ment: een over­zicht Aan wel­ke ver­eis­ten moet een gel­dig boe­te­be­ding vol­doen?

Heb je als ondernemer in je algemene voorwaarden een boetebeding opgenomen en handel je vaak met consumenten? Dan is het belangrijk om te weten dat voor dit type boetebeding een speciaal regime geldt. Het boetebeding staat namelijk vermeld op de lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden beschouwd volgens de Europese richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13/EEG). In deze blog leggen we uit welke consequenties dit kan hebben voor het betreffende boetebeding.

Wanneer is een boetebeding in algemene voorwaarden onredelijk?

Volgens de richtlijn is een beding oneerlijk als het in strijd met de goede trouw het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen uit de overeenkomst aanzienlijk verstoort ten nadele van de consument. Bij de beoordeling van het boetebeding moeten alle omstandigheden rondom de contractsluiting en andere bedingen van de overeenkomst worden meegenomen, rekening houdend met de aard van de goederen of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.

In Nederland zijn de bepalingen van de richtlijn geïmplementeerd in de bestaande regelgeving voor algemene voorwaarden (artikel 6:231 e.v. BW). Volgens artikel 6:233 sub a BW is een onredelijk bezwarend beding "vernietigbaar". In artikel 6:236 is een lijst opgenomen van bedingen die jegens consumenten als onredelijk bezwarend worden beschouwd, en in artikel 6:237 BW staat een lijst met bedingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Het boetebeding staat op zich niet op deze lijsten. Of het boetebeding onredelijk bezwarend is moet worden beoordeeld aan de hand van de algemene norm van artikel 6:233 sub a.

Ambtshalve toetsing boetebeding jegens consument

De rechter moet ambtshalve beoordelen of een boetebeding die onder de richtlijn valt oneerlijk is. De consument hoeft dit dus niet zelf te verzoeken. Als de rechter tot de conclusie komt dat het beding inderdaad oneerlijk is, mag de rechter de verbeurde boete niet matigen maar moet het beding ongeldig worden verklaard (ook wel vernietigen genoemd). Het beding wordt dan geheel buiten beschouwing gelaten met alle gevolgen van dien. De formulering van het boetebeding is dus erg belangrijk!

Conclusie:

Kortom, als ondernemer moet je rekening houden met het speciale regime voor boetebedingen in algemene voorwaarden jegens de consument. Het is van belang om de regels te begrijpen en ervoor te zorgen dat je boetebeding voldoet aan de eisen van de wet en de richtlijn. Bij twijfel is het verstandig om juridisch advies in te winnen om de rechten en belangen van de onderneming te beschermen.

Certus Advocaten is gespecialiseerd in contractenrecht en staat klaar om je te helpen met al je juridische vragen en uitdagingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor deskundig advies.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer