Inwerkingtreding wijzigingen Wsnp per 1 juli 2023.

In­wer­king­tre­ding wij­zi­gin­gen Wsnp per 1 ju­li 2023.

Loop­tijd schuld­sa­ne­ring ver­kort naar 1,5 jaar. 

De wetgever heeft aanleiding gezien om de regeling wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) te wijzigen om deze beter te laten aansluiten op het gemeentelijk schuldhulpverleningstraject. De rechtspositie van personen met een problematische schuldenlast wordt daarmee aanzienlijk verbeterd. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor sanering van schulden voor ondernemers met een eenmanszaak of vof. In deze blog lichten we de belangrijkste wijziging toe.

Looptijd Wsnp verkort

De looptijd van de Wsnp wordt verkort naar 1,5 jaar. Deze bedraagt nu nog drie jaar. Daarbij geldt als ingangsdatum ofwel de datum van de gerechtelijke toelating tot de Wsnp, ofwel de dag waarop de eerste aflossing aan schuldeisers vanuit de gemeentelijke schuldhulpverlening plaatsvindt. De tijd van het gemeentelijk schuldsaneringstraject vanaf de eerste aflossing mag dus ook nog eens van de looptijd worden afgetrokken. Hiermee wordt de looptijd van de Wsnp en daarmee de onzekerheid voor de schuldenaar aanzienlijk verkort. De termijn kan worden verlengd als dat noodzakelijk is.

Minder strenge toelatingseisen schuldsanering

Voor toelating tot de Wsnp is vereist dat de schuldenaar zogezegd te goeder trouw was bij het ontstaan van de schulden. Als schulden voortkomen uit een verslaving, je als ondernemer geen boekhouding hebt gevoerd, er sprake is van schulden ontstaan uit misdrijven of forse verkeersboetes, dan kan dit reden zijn om de toelating tot de Wsnp te weigeren. Hierbij werd voorheen gekeken naar een periode tot vijf jaar terug. Vanaf 1 juli 2023 wordt deze periode verkort naar drie jaar. Daarbij komt dat voorheen gold dat een persoon binnen een termijn van tien jaar niet opnieuw een beroep mocht doen op de Wsnp. Deze tienjaarstermijn vervalt eveneens per 1 juli 2023.

Overslaan buitengerechtelijke schuldregeling

Voorheen was vereist dat voor het verzoek tot toelating tot de Wsnp was onderzocht of een buitengerechtelijke schuldregeling mogelijk was. Dit betekende veelal dat eerst een traject via de gemeentelijke schuldhulpverlening moest worden doorlopen. Ook dit vereiste wordt versoepeld. Als duidelijk is dat een buitengerechtelijke schuldregeling niet tot stand zal komen (bijvoorbeeld wegens gebrek aan aflossingscapaciteit of weigerachtige schuldeisers), dan kan dit traject worden overgeslagen.

Schuldsanering voor ondernemers

Voor ondernemers is het voorgaande goed nieuws. Uit onderzoek is gebleken dat de groep ondernemers die een betalingsachterstand heeft opgelopen in het terugbetalen van uitgestelde belastingen als gevolg van corona een grote groep zzp’ers betreft, maar ook ondernemers met een vof. In beide gevallen ben je als ondernemer aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Tijdens de looptijd van de Wsnp mag je niet ondernemen, hetgeen voor veel ondernemers door de looptijd van de Wsnp (voorheen dus drie jaar) als een te grote beperking werd ervaren. Met de verkorting van de looptijd kan de Wsnp mogelijk ook voor deze ondernemers nu uitkomst bieden.  

Geen overgangsrecht

Voor personen die recent zijn toegelaten tot de WSNP biedt de nieuwe regeling geen verlichting. Er geldt geen overgangsregeling als gevolg waarvan de kortere looptijd voor reeds tot de schuldsanering toegelaten personen helaas niet geldt.

Conclusie

Verkeert uw onderneming in zwaar weer en bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden? Neem dan contact op met onze specialisten. Zij zijn gespecialiseerd in het saneren van schulden en aanbieden van akkoorden en informeren u graag over de mogelijkheden.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer