Vakantie en ziekte: wat als dit samenvalt?

Va­kan­tie en ziek­te: wat als dit sa­men­valt?

Blo­greeks: va­kan­tie­da­gen. 

Vakantie & ziekte. Of. Ziekte & vakantie. Het is een combinatie die regelmatig voorkomt en tot verschillende vragen of discussies kan leiden. In deze derde blog van de reeks staan we stil bij beide situaties: ziek worden tijdens vakantie en vakantie opnemen tijdens langdurige ziekte.

Ziek worden tijdens vakantie

Het overkomt ons allemaal wel een keer. Ziek worden tijdens vakantie. Ook dan is het (gewoon) mogelijk om je ziek te melden. De gewone (bedrijfs)regels omtrent ziekte zijn dan van toepassing. In veel gevallen is de kwestie daarmee opgelost: de werknemer meldt zich op enig moment beter en gaat weer aan het werk.

Bij een ziekmelding tijdens vakantie kunnen er echter wel praktische problemen ontstaan. Het advies luidt om goede afspraken te maken die passen bij de specifieke situatie. Werknemer moet zorgen dat hij goed bereikbaar is. Bij verblijf in het buitenland is een bezoek aan een (bedrijfs)arts niet zomaar mogelijk. Van de werknemer mag inspanning verwacht worden om zijn ziekte zo nodig medisch te onderbouwen, bijvoorbeeld middels een doktersverklaring. Maar denk ook eens aan een telefonisch consult met de bedrijfsarts.

Kan de werknemer door medische reden zijn vakantiebestemming niet verlaten? Twijfelt u aan de aard of omvang van de ziekmelding? Een dergelijke situatie kan snel escaleren, reden om op dat moment snel en adequaat te communiceren. Wij denken in dat geval graag concreet met u mee.

Vakantie opnemen tijdens ziekte, mag dat?

Ja, dat mag. Tijdens vakantie hoeft de werknemer niet te voldoen aan re-integratieverplichtingen. Voor zieke werknemers gelden in principe de gewone (bedrijfs)regels omtrent het opnemen van vakantie. Tijdens ziekte komt daar wel een aspect bij, namelijk de vraag of de voorgenomen vakantie het herstel en de re-integratie belemmert. Anderzijds kan een werknemer zich afvragen of hij daadwerkelijk van vakantie kan ‘genieten’. Ten aanzien van deze vragen kan advies worden gevraagd aan de bedrijfsarts. De belemmering van re-integratie kan (mits in overeenstemming met het advies van de bedrijfsarts) een reden zijn om de verlofaanvraag te weigeren.

Maar wat als een werknemer tijdens re-integratie halve dagen werkt? Rekenen we dan halve vakantiedagen en halve ziektedagen? Nee. In dat geval neemt de werknemer ook gewoon volledige vakantiedagen op.

Het komt regelmatig voor dat zieke werknemers geen vakantiedagen opnemen, maar wel op vakantie gaan. Dit speelt met name bij werknemers die (nog) niet op de werkvloer re-integreren. Het is lastig daar in algemene zin iets over te bepalen omdat het in de basis niet klopt, maar in sommige gevallen een hele goede reden kan hebben. Een (korte) vakantie kan wellicht heel goed bijdragen aan het herstel, toch is dat niet zomaar de bedoeling. Hoewel ziekte geen huisarrest is, mag van een goed werknemer verwacht worden dat deze voor vakantie daadwerkelijk vakantiedagen opneemt. Indien hierover gezwegen of zelfs gelogen wordt, is dat aspect bovendien een gesprek en eventuele verdere actie waard.

Hoe zit het met recht op loon als ziekte en vakantie samenvallen?

Een vakantiedag wordt altijd beloond tegen 100% van het overeengekomen salaris. De hoogte van de loonbetaling tijdens ziekte kan daarvan afwijken. Op grond van de wet heeft een werknemer tijdens ziekte recht op 70% van het loon, maar in veel gevallen wordt daarvan in positieve zin afgeweken. Bijvoorbeeld omdat in de cao of arbeidsovereenkomst staat dat tijdens het eerste ziektejaar recht bestaat op 100% van het loon. Desondanks kan het dus voorkomen dat het recht op loon tijdens ziekte lager is dan tijdens vakantie. Juist in dat geval is het belangrijk de communicatie en administratie goed op orde te hebben. Neemt een zieke werknemer (met 70% loon) een week vakantie op? Dan heeft deze werknemer voor die week recht op 100% loon. Andersom: meldt een werknemer zich tijdens vakantie ziek, dan worden de resterende vakantiedagen teruggeboekt bij het saldo en valt de werknemer terug op het percentage loon bij ziekte.

Verval van vakantiedagen tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid.

In een eerder blog legden we uit dat vakantiedagen door tijdsverloop kunnen vervallen. Daarin kwam ook aan de orde dat werknemers dan wel een reële gelegenheid moeten hebben gehad om die vakantiedagen op te nemen. Bij langdurige ziekte kunnen daarover twijfels bestaan, die met de bedrijfsarts kunnen worden besproken. We raden u aan om daarop voor te sorteren: tijdig in gesprek te gaan & advies in te winnen zodat helder is of van werknemer verwacht kan worden dat de vakantiedagen worden opgenomen. Is die mogelijkheid er niet? Dan geldt voor deze vakantiedagen een vervaltermijn van 5 jaar.

NB: Voor het leesgemak gebruiken we in dit artikel het woord ‘ziekte’ waar eigenlijk ‘arbeidsongeschiktheid’ wordt bedoeld.

Tot slot

Ziekte en re-integratie is een ingewikkeld samenspel van regelgeving, medische input en communicatie. Maatwerk dus. Wellicht heeft u na het lezen van bovenstaande nog nadere vragen, of past uw situatie net niet in de genoemde voorbeelden. Neemt u dan gerust contact met ons op om de specifieke situatie aan onze specialisten voor te leggen.

Dit artikel is onderdeel van een reeks, de overige blogs leest u via onderstaande links:

- De opbouw en verval van vakantiedagen
- Het opnemen en wijzigen van vakantiedagen

Heeft u vragen over ziek worden tijdens vakantie en vakantie opnemen tijdens langdurige ziekte? Bel ons! Er is altijd een specialist beschikbaar voor een afspraak op korte termijn.

Over de schrijver:

Hanneke Hamelink

Advocaat

Hanneke is gespecialiseerd in arbeidsrecht en richt zich daarbij op de raakvlakken met het ondernemingsrecht.  lees meer