Faillissement.

Fail­lis­se­ment.

Dien een vor­de­ring in. 

De curatoren van Certus Advocaten zijn betrokken bij diverse faillissementen. Als u een vordering wilt indienen in een faillissement dat bij ons in behandeling is dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. U ontvangt direct na uw indiening een kopie van de door u ingediende gegevens per mail zodat u altijd kunt zien wat u ons heeft toegezonden. Wij beoordelen de door u ingediende vordering en sturen u zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie. Zodra het faillissement wordt afgewikkeld, ontvangt u opnieuw schriftelijk bericht. Voor meer informatie over uw positie als crediteur in een faillissement verwijzen wij u naar deze pagina.

Voeg hier uw kopiefacturen bij.
Voeg hier kopieën toe van documenten waaruit uw vordering blijkt (bijvoorbeeld kopie factuur etc.).
Heeft u een overeenkomst gesloten met de gefailleerde?
Is uw vordering gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst? Kies ‘Ja’ en upload de overeenkomst. Is dit niet op uw situatie van toepassing? Kies ‘Nee’.
Zijn er algemene voorwaarden van toepassing?
Zijn er algemene voorwaarden van toepassing op deze vordering? Kies ‘Ja’ en upload de algemene voorwaarden. Is dit niet op uw situatie van toepassing? Kies ‘Nee’.
Doet u een beroep op eigendomsvoorbehoud, retentierecht of recht van reclame?
Heeft u goederen aan de gefailleerde geleverd onder eigendomsvoorbehoud en is de factuur ter zake niet (volledig) voldaan of doet u een beroep op het retentierecht of recht van reclame? Kies ‘Ja’ en upload een overzicht van de geleverde goederen en de documenten waaruit uw vordering en uw rechtsgeldige beroep op het betreffende recht blijken. Is dit niet op uw situatie van toepassing? Kies ‘Nee’.
Heeft u pandrechten of een recht van hypotheek?
Zijn er zekerheden bedongen m.b.t. deze vordering? Kies ‘Ja’ en upload een overzicht van de bedongen zekerheden en kopieën van de akten waarbij de zekerheidsrechten zijn gevestigd. Is dit niet op uw situatie van toepassing? Kies ‘Nee’.