In verzet tegen een faillissement.

In ver­zet te­gen een fail­lis­se­ment.

Een schuld­ei­ser heeft on­te­recht uw fail­lis­se­ment aan­ge­vraagd, wat kunt u doen? 

Bent u of uw onderneming failliet verklaard terwijl u niet op de zitting aanwezig was waardoor u geen verweer heeft gevoerd en de rechter u dus niet heeft gehoord? Dan kunt u binnen veertien dagen verzet instellen tegen de faillietverklaring. Als het verzet slaagt bent u weer vrij om te gaan en staan waar u wilt en wordt het uitgesproken faillissement als het ware ongedaan gemaakt en de ingrijpende gevolgen van een faillissement beperkt. In een aantal gevallen kan dat zelfs vrij eenvoudig. Wilt u weten hoe verzet werkt en wat wij als advocaat voor u kunnen betekenen? Lees hier meer over het instellen van verzet tegen de faillietverklaring.

Niet eens met de uitspraak

Bent u het niet eens met het uitgesproken faillissement maar bent u wel op de zitting aanwezig geweest? Dan kunt u binnen acht dagen na faillietverklaring hoger beroep instellen bij het gerechtshof. 

Het stappenplan voor het instellen van verzet in het kort:

1. Advocaat inschakelen;
2. Verzoekschrift voor verzet wordt door advocaat bij de rechtbank ingediend;
3. Mondelinge behandeling van het verzoek op de rechtbank;
4. Rechterlijke uitspraak.

Hoe moet je verzet instellen tegen een faillissement?

Verzet wordt ingesteld door het indienen van een verzoekschrift. Hiervoor is een advocaat verplicht. In het verzetschrift wordt beschreven waarom u onterecht failliet bent verklaard. U wordt dus in de gelegenheid gesteld om alsnog verweer te voeren tegen de faillissementsaanvraag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd terwijl u vindt dat u niets aan deze schuldeiser hoeft te betalen. Het kan ook zijn dat u wel wilt en kunt betalen, maar dat u het simpelweg was vergeten of dat u de oproep voor de zitting waarop de faillissementsaanvraag werd behandeld niet heeft ontvangen. Als u niet op de zitting verschijnt zal de rechtbank u failliet verklaren omdat de rechtbank ervan uitgaat dat u in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen. Door het instellen van verzet kan het faillissement alsnog worden vernietigd.

Hoe ziet de procedure van verzet eruit?

De termijn voor het instellen van verzet is kort. Dit moet namelijk binnen 14 dagen nadat het faillissement is uitgesproken en u kennis hebt genomen van het faillissement. Nadat het verzetschrift is ingediend wordt er meestal een zitting gepland waarbij de aanvrager van het faillissement, uzelf (met advocaat), de curator en de rechter aanwezig zijn. De rechter die het verzet beoordeelt zal de curator vragen om een advies uit te brengen aan de rechtbank over of u als schuldenaar verkeert in de toestand van hebben opgehouden te betalen (oftewel faillissement). De curator zal daarbij aangeven of u meer schulden heeft en of het faillissement dat is uitgesproken wat de curator betreft in stand moet blijven. Als vooraf duidelijk is dat het verzet zal slagen, dan kan het zijn dat een zitting achterwege kan blijven, mits iedereen daar vooraf mee instemt. Als er wel een mondelinge behandeling komt dan zal de rechter vragen stellen aan de aanwezige partijen en krijgt de advocaat de mogelijkheid om uw zaak te bepleiten. Ook de (advocaat van de) aanvrager van het faillissement zal nogmaals aan het woord komen. Soms zal de rechter ook onderzoeken of alsnog een minnelijke regeling mogelijk is. Als dit niet lukt wijst de rechter uitspraak. Het faillissement wordt dan vernietigd of blijft in stand. Als het verzet niet slaagt kunt u binnen acht dagen in hoger beroep bij het gerechtshof tegen deze beslissing.

Wanneer weet u zeker dat het verzet slaagt?

Het is mogelijk dat we van tevoren al zeker weten dat het verzet slaagt. Als u namelijk de aanvragende schuldeiser van uw faillissement betaalt dan is er geen grond meer voor het faillissement en zal de rechter het faillissement vernietigen. Als de aanvragende schuldeiser daarmee akkoord gaat kunt u de vordering ook betalen door het treffen van een betalingsregeling. U kunt dan bijvoorbeeld in termijnen de schuld aflossen. Helaas moet u bij verzet wel altijd de kosten van de curator betalen; die blijft namelijk in functie totdat het faillissement wordt vernietigd. Hiervoor kunt u geen regeling treffen, dit bedrag moet in één keer worden betaald. Een curator werkt op basis van een door de rechtbank vastgesteld uurtarief. Om de kosten en de gevolgen van het faillissement zo beperkt mogelijk te houden vragen we dus direct aan de curator om de werkzaamheden tot een minimum te beperken. 

Kosten voor de advocaat bij het instellen van verzet

Wij hanteren een vast tarief voor het instellen van verzet voor de standaardwerkzaamheden (waarbij wij ervan uitgaan dat u de aanvrager kunt betalen) zodat u weet waar u aan toe bent. Dit tarief bedraagt € 2.500,- (excl. BTW). Hierbij is een gratis kennismakingsgesprek van een half uur inbegrepen. Vervolgens nemen we uw zaak van A tot Z door en bepalen we welke bewijsstukken u eventueel moet aanleveren. Daarna stellen wij het verzoekschrift op en dienen wij dit in bij de rechtbank. Ook leggen we contact met uw curator om het proces zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen. Het griffierecht en de kosten voor een eventuele zitting zijn niet bij het vaste tarief inbegrepen. Zoals hiervoor aangegeven kan de rechtbank in sommige gevallen het verzet behandelen zonder zitting en hebt u hiervoor dus ook geen kosten. Als er wel een zitting komt dan worden de reistijd en de aan de zitting bestede tijd separaat in rekening gebracht.

Faillissement vernietigd en dan?

Het kan zijn dat u ondanks een geslaagd hoger beroep of verzet meer schulden heeft. Wij kunnen u als advocaat behulpzaam zijn bij het oplossen van de betalingsproblemen door het treffen van een regeling met schuldeisers zodat een tweede faillietverklaring wordt voorkomen. Als het verzet slaagt omdat de vordering van de aanvrager niet is komen vast te staan dan kan de betreffende schuldeiser alsnog een procedure instellen en betaling eisen. Ook daarin kunnen onze advocaten u bijstaan. Als u in privé failliet bent verklaard kunt u eventueel nog gedurende de verzetsprocedure een beroep doen op de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Dit heeft de Hoge Raad bij arrest in maart 2021 bepaald.

Certus Advocaten, specialisten in faillissementsrecht

Bent u het niet eens met uw faillietverklaring en wilt u daartegen opkomen, bijvoorbeeld door verzet in te stellen? Neem dan contact met ons op voor juridisch advies. Onze advocaten helpen u graag verder.

Verschenen bij de rechtbank en toch failliet verklaard?

Bent u wel bij de behandeling van de faillissementsaanvraag in eerste aanleg verschenen en toch failliet verklaard? Dan kunt u nogmaals verweer voeren tegen de uitspraak faillietverklaring door binnen acht dagen hoger beroep in te stellen. Ook hiervoor heeft u een advocaat gespecialiseerd in faillissementsrecht nodig. Lees meer over de procedure in hoger beroep bij het gerechtshof.

Wilt u meer weten over de kansen van het instellen van verzet tegen een faillissement? Er is altijd een specialist op korte termijn beschikbaar voor een afspraak om uw mogelijkheden te bespreken.