Privacystatement en disclaimer.

Pri­va­cysta­te­ment en dis­clai­mer.

Privacystatement

Certus Advocaten B.V. (hierna: ‘Certus Advocaten’) verwerkt uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, voor welk doel en op welke wijze. 

Welke gegevens?

Onder persoonsgegevens valt alle informatie die betrekking heeft op u als persoon. Bij Certus Advocaten verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens:

- basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, gegevens met betrekking tot uw werk en eventuele functie;
- contactgegevens zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres;
- aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit, bsn-nummer en huwelijkse staat;
- persoonsgegevens over de door u genoten opleidingen of het verloop van uw carriere indien u bijvoorbeeld bij ons solliciteert;
- financiële gegevens die onder meer in onze administratie worden verwerkt, zoals uw bankrekeningnummer, uw eventuele vordering op gefailleerden en de grondslag daarvan etc.;
- technische gegevens indien u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres en informatie over uw surfgedrag op onze website;
- alle overige persoonsgegevens die wij van u of over u ontvangen.

Voor welke doeleinden?

Certus Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de betreffende gegevens zijn verzameld. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende doeleinden:

- voor het uitvoeren van onze dienstverlening zoals adviseren, procederen, opmaken van overeenkomsten, doorverwijzen en andere door ons aangeboden diensten;
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en beroepsregels, zoals die bijvoorbeeld voortvloeien uit de Advocatenwet, Faillissementswet of Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
- voor marketingdoeleinden zodat wij u bijvoorbeeld kunnen informeren over onze dienstverlening of uitnodigen voor events. Tevens gebruiken wij de informatie om de relaties met onze zakelijke partners zoals leveranciers en de rechtbank (in geval van faillissementen) te onderhouden. 
- om onze website te verbeteren door het gebruik van onder meer tracking cookies, Google Analytics, Google Ads en andere social media;
- voor werving en selectie van personeel;
- om onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe worden uw persoonsgegevens verkregen?

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij veelal van uzelf of via uw organisatie, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van onze dienstverlening en ons uit dien hoofde informatie verstrekt, als u onze website of ons bedrijfspand bezoekt, als u bij ons solliciteert of uw visitekaartje aan ons afgeeft. Wij ontvangen ook persoonsgegevens van onze zakelijke partners zoals leveranciers en opdrachtgevers of van bijvoorbeeld gefailleerden in onze hoedanigheid van curator.

In zaken die bij ons in behandeling zijn ontvangen wij ook persoonsgegevens van bijvoorbeeld wederpartijen, ingeschakelde derden of rechtsprekende en/of toezichthoudende organen zoals rechtbanken. Ook kunnen wij (openbare) registers en bronnen zoals websites raadplegen.

Grondslag verwerking

Certus Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

- wettelijke verplichting;
- uitvoering van een overeenkomst;
- uw toestemming;
- wegens een gerechtvaardigd belang.

Delen van uw gegevens met derden

Certus Advocaten zal uw persoonsgegevens in beginsel niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw zaak of daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Zo is Certus Advocaten in bepaalde gevallen verplicht gegevens door te geven aan de Kamer van Koophandel, het kadaster of aan de rechtbank op grond van bijvoorbeeld de Faillissementswet. Op grond van de faillissementswet nemen wij tevens persoonsgegevens op in (openbare) faillissementsverslagen en delen wij uw gegevens met derden om in onze hoedanigheid van curator informatie te verkrijgen.  

Soms is het voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk om uw gegevens aan externe verwerkers te verstrekken. Certus Advocaten zal daarbij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten met de betreffende derde. De eventuele derde die tevens verwerkersverantwoordelijk is, is zelf jegens u verantwoordelijk voor de naleving van de AVG bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Certus Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarom, rekening houdend met de stand van de techniek, passende beveiligingsmaatregelen getroffen om het risico op verlies, ongewenste toegang, misbruik of ongewenste openbaarmaking of wijziging van uw gegevens tegen te gaan. 

Bewaartermijn

Certus Advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk op grond van de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en/of de eventueel met u gesloten overeenkomst. 

Uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar info@certusadvocaten.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij niet of niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen. Hierbij kunt u denken aan de geheimhoudingsplicht die op ons als advocaten rust of wettelijke bewaartermijnen waaraan wij als advocaten of curatoren moeten voldoen.

Om zeker te stellen dat wij op uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Tevens dient uw verzoek voorzien te zijn van uw handtekening, hetgeen wij aan de hand van uw identiteitsbewijs zullen controleren. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Tot slot:

Certus Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacystatement tussentijds zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Eventuele aanpassingen worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Dit statement is vastgesteld op 15 april 2019.

Indien u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@certusadvocaten.nl.

Disclaimer

Aan de inhoud en het beheer van onze website wordt veel zorg en aandacht besteed. Toch kan het voorkomen dat informatie ontbreekt of onjuist is. Ziet u iets dat beter kan? We horen het graag via info@certusadvocaten.nl.

De gegevens die deze website bevat, zijn uitsluitend opgenomen met een informatief doel en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. De informatie kan niet in algemene zin toegepast worden op specifieke situaties. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Certus Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onduidelijkheid, onvolledigheid of onjuistheden. Er kunnen links naar websites van derden voorkomen. Certus Advocaten is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van onze eigen website of websites van derden. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze algemene voorwaarden.