Crediteur.

Cre­di­teur.

U bent cre­di­teur in een fail­lis­se­ment. 

Helaas komt het soms voor dat u nog een vordering open hebt staan bij een persoon of onderneming die in staat van faillissement wordt verklaard. Is Certus Advocaten in dit faillissement aangesteld als curator? Dan zoekt de betreffende curator contact met de gefailleerde en vraagt in een intakegesprek direct om een crediteurenlijst te overhandigen. Op basis van de door de gefailleerde aangereikte lijst informeert de curator kort na het faillissement de crediteuren van de gefailleerde.

Indien de administratie van de gefailleerde niet geheel op orde is, kan het voorkomen dat u niet bij ons bekend bent als crediteur en om die reden geen schriftelijk bericht van ons hebt ontvangen waarin wij u op de hoogte stellen van het faillissement. U kunt desalniettemin altijd uw vordering indienen via ons vorderingsformulier.

Vordering indienen.
 

Vor­de­ring in­die­nen.
 

Als u via bijgaande link een vordering indient, is het belangrijk dat u bewijsstukken van uw vordering bijvoegt. Dit kunnen kopieën van facturen, bonnen of overeenkomsten zijn waaruit uw vordering blijkt. Indien u uw vordering verhoogt met rente dan moet een renteberekening worden bijgevoegd zodat de berekening kan worden gecontroleerd. Alleen de vervallen rente tot de faillissementsdatum kan worden ingediend.

Na het indienen van uw vordering en de bewijsstukken zullen wij de ontvangst van uw vordering en de plaatsing van de vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren zo spoedig mogelijk bevestigen. Doorgaans ontvangt u deze bevestiging binnen enkele werkdagen. Wanneer een faillissement net is uitgesproken kan de bevestiging iets langer op zich laten wachten, omdat in sommige faillissementen sprake is van vele crediteuren. Het vergt enige tijd om deze allemaal te bestuderen en op de lijst te plaatsen.

Als wij uw vordering niet op de lijst van voorlopig erkende crediteuren kunnen plaatsen ontvangt u hiervan ook schriftelijk bericht. Uw vordering wordt dan voorlopig geplaatst op de lijst van betwiste vorderingen. Aan het einde van het faillissement wordt door een rechter definitief beslist of uw vordering op de lijst van erkende schuldeisers wordt geplaatst of niet.

Rangorde

Of de curator uiteindelijk op de door u ingediende vordering een bedrag kan uitkeren hangt af van het door de curator gerealiseerde boedelactief.  Het boedelactief wordt verdeeld over kortweg gezegd (uitzonderingen daargelaten) drie soorten schuldeisers: boedelcrediteuren, preferente crediteuren en concurrente crediteuren:

- Boedelvorderingen worden het eerst uit het gerealiseerde boedelactief voldaan en een boedelcrediteur heeft daarmee dus de grootse kans op een uitkering. Het betreft hier bijvoorbeeld het loon van werknemers vanaf de faillissementsdatum (art. 40 Fw) of de huurtermijnen voor een bedrijfspand vanaf de faillissementsdatum (art. 39 Fw). Het salaris van de curator betreft ook een boedelschuld. Het kan daarnaast voorkomen dat de curator genoodzaakt is om kosten te maken om zo het grootst mogelijke boedelactief te kunnen realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan kosten die worden gemaakt in verband met het voortzetten en in stand houden van de gefailleerde onderneming zodat later een doorstart kan worden gerealiseerd. Dit betreffen boedelschulden die door de curator bewust worden aangegaan en waarvoor door de curator opdracht is gegeven. Boedelvorderingen kennen onderling ook weer een bepaalde rangorde voor het geval het boedelactief niet toereikend is om alle boedelvorderingen volledig te voldoen. Als niet alle boedelvordering kunnen worden voldaan dan wordt het faillissement uiteindelijk opgeheven wegens gebrek aan baten.

Na de boedelcrediteuren worden alle preferente vorderingen voldaan. Voorbeelden van preferente vorderingen zijn vorderingen van de belastingdienst, de vordering van UWV in verband met het voldoen van de lonen met betrekking tot de periode voor de faillissementsdatum, kosten die een schuldeiser heeft moeten maken in verband met het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar en zo nog vele anderen. Ook preferente vorderingen kennen net als boedelvorderingen onderling een rangorde voor het geval dat niet alle preferente vorderingen integraal kunnen worden voldaan. Indien een faillissement eindigt met een uitkering aan preferente crediteuren dan wordt een faillissement vereenvoudigd afgewikkeld.

De laatste categorie bevat de concurrente crediteuren. Op de concurrente vorderingen wordt als laatste uitgekeerd. Indien er onvoldoende boedelactief beschikbaar is om op alle vorderingen volledig uit te keren dan wordt aan alle concurrente crediteuren naar rato van de ingediende vordering uitgekeerd. Als een uitkering aan concurrente crediteuren kan worden gedaan vindt op de rechtbank een zogenoemde crediteurenvergadering plaats. Wij informeren u hierover schriftelijk. Als op uw vordering geen of geen volledige uitkering kan worden gedaan, kunt u met de brief waarin wij u hierover informeren btw terugvorderen.

Afwikkeling van het faillissement

Nadat u van ons hebt gehoord of uw vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren is geplaatst, kan het enige tijd duren voordat u weer bericht van ons ontvangt. Soms duurt het maanden of zelfs jaren voordat een faillissement wordt afgewikkeld. Bij de afwikkeling berichten wij u of een uitkering op uw vordering kan worden gedaan. Wij kunnen u niet tussentijds separaat informeren over de kansen op een uitkering op uw vordering.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van het verloop van het faillissement? In het Centraal Insolventieregister worden alle uitgesproken faillissementen en surseances van betaling bijgehouden. U kunt dit register raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl. Via het register kunt u kosteloos alle faillissementsverslagen downloaden. Het eerste faillissementsverslag wordt door ons een maand na de faillissementsdatum uitgebracht. Het tweede tot en met het zesde verslag worden telkens na drie maanden gepubliceerd en vanaf het zevende verslag geldt een termijn van zes maanden. Als een faillissement is afgewikkeld blijven de verslagen tot zes maanden na het eindigen van het faillissement te raadplegen in het register.

De verslagen in faillissementen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. U kunt als crediteur van een natuurlijk persoon deze verslagen schriftelijk opvragen bij de curator. Is Certus Advocaten in dit faillissement aangesteld als curator, dan kunt u hiervoor een e-mail sturen naar crediteuren@certusadvocaten.nl.