De SNCU en de controle op het naleven van de cao.

De SNCU en de con­tro­le op het na­le­ven van de cao.

Cer­tus Ad­vo­ca­ten biedt u hou­vast bij het on­der­zoek en staat u met raad en daad bij. 

U bent bestuurder van een uitzendorganisatie en wordt door SNCU aangesproken op nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de algemeen verbindend verklaarde cao. De SNCU verwijt u mogelijk meerdere overtredingen van de cao en heeft een controle bij u aangekondigd. Of misschien heeft de SNCU reeds een forfaitaire schadevergoeding aan u opgelegd en een juridische procedure aangekondigd. In al deze gevallen kunt u gebruikmaken van de expertise van Certus Advocaten. Wij kennen de werkwijze van de SNCU en zijn volledig op de hoogte van uw rechten. Wij kunnen uw positie volledig in kaart brengen en u adviseren gedurende het gehele traject. Ook als de SNCU overgaat tot procederen. Zo hebben wij inmiddels diverse uitzendorganisaties bijgestaan in de juridische strijd tegen de SNCU.

Het niet trouw naleven van de cao wordt getoetst aan de hand van meerdere onderdelen van de cao. Zo kan u bijvoorbeeld worden verweten dat de nettolonen niet juist zijn uitbetaald of dat er sprake is van een te laag basisloon. Het weerleggen van de verweten overtreding kan op verschillende manieren worden gedaan. De kwaliteit van de gevoerde administratie is daarbij van groot belang. Zo kan er aan de hand van de administratie een herberekening worden gemaakt, maar kan ook een volledige analyse worden gemaakt van de administratie over de controleperiode. Ondanks dat eventueel kan worden aangetoond dat er geen sprake is van overtredingen, legt de SNCU mogelijk reeds een forfaitaire boete op of start een juridische procedure. Het op tijd bijstand verkrijgen van een advocaat met kennis van de werkwijze van de SNCU biedt u dan houvast.

Certus Advocaten biedt houvast

In sommige gevallen is het mogelijk om op grond van de administratie van de uitzendorganisatie aan te tonen dat de cao wel getrouw wordt nageleefd, maar vaak is het door de SNCU opgestarte traject lang en onzeker. Vooral wanneer u zelf ook wordt aangesproken als bestuurder is dat een vervelende, beladen kwestie. Bij Certus Advocaten hebben we oog voor wat het met uw uitzendorganisatie en vooral u als persoon doet als u wordt aangesproken. We bereiden u goed voor op het traject, geven u eerlijk en objectief advies over uw zaak en staan u in het hele proces bij. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Heeft de SNCU een controle bij uw organisatie aangekondigd? Wij denken met u mee en bieden u een helpende hand om waar mogelijk een kostbaar conflict te voorkomen.