werknemers.

werk­ne­mers.

U bent werk­ne­mer in een fail­lis­se­ment. 

Indien uw werkgever in staat van faillissement is verklaard zal de curator allereerst met uw werkgever spreken en de situatie inventariseren. Helaas leidt dit in veel gevallen tot de conclusie dat de curator is genoodzaakt om u als werknemer schriftelijk het ontslag aan te zeggen als gevolg van het faillissement. De curator heeft deze bevoegdheid op grond van art. 40 Fw. De curator dient voor het aanzeggen van het ontslag eerst machtiging te verkrijgen van de rechter-commissaris.

Als gevolg van de ontslagaanzegging wordt UWV in staat gesteld om te voldoen aan de op UWV rustende verplichtingen zoals opgenomen in de loongarantieregeling (hoofdstuk IV Werkeloosheidswet). UWV zorgt ervoor dat u als werknemer meestal het volledige bedrag waar u recht op had volledig ontvangt. De curator neemt hierover contact op met UWV en zal zorgen dat er een intake voor u wordt geregeld. Tijdens deze bijeenkomst informeert UWV u over de loongarantieregeling, uw verplichtingen indien u na het faillissement werkeloos zou raken en zorgt UWV dat alle formulieren worden ingevuld om uitvoering te kunnen geven aan de loongarantieregeling. Het is belangrijk dat u tijdens deze intake een geldig legitimatiebewijs bij u hebt.

Kort gezegd vergoedt UWV het volgende:
- Niet-betaald loon over de periode met betrekking tot de periode vanaf 13 weken voorafgaand aan de ontslagaanzegging;
- Niet-betaald vakantiegeld, pensioenpremies en niet-genoten vakantiedagen met betrekking tot de periode vanaf maximaal een jaar voorafgaand aan de opzegging;
- Het loon over de opzegperiode vanaf de datum ontslagaanzegging tot maximaal zes weken (inclusief onkostenvergoeding, vakantiegeld en pensioenpremies).

Restantvordering

Sinds 1 januari 2016 zijn de vergoedingen op basis van de loongarantieregeling gemaximeerd. Per volledige maand wordt een bedrag van maximaal € 6.271,25 vergoed aan loon. Voor vakantiegeld geldt een maximum van € 501,70 per maand en voor vakantiedagen een maximum van € 288,33 per dag.  Indien uw loon hoger is dan het bedrag dat UWV maximaal vergoedt dan kunt u uw restantvordering indienen bij de curator. U kunt hier het beste mee wachten totdat u van UWV een eindafrekening heeft ontvangen. Aan de hand van de eindafrekening kunt u berekenen wat u niet vergoed hebt gekregen.

Preferente, concurrente en boedelvorderingen

Met een kopie van de eindafrekening van UWV als bewijsstuk kunt u uw vordering bij de curator indienen. Indien uw vordering betrekking heeft op bedragen die u tegoed heeft van uw werkgever uit het lopende of voorafgaande kalenderjaar tot de faillissementsdatum van uw werkgever, dan is uw vordering preferent. Dit betekent dat deze vordering bij voorrang op concurrente vorderingen (zoals bijvoorbeeld vorderingen van leveranciers) wordt voldaan.

Als uw vordering betrekking heeft op een eerdere periode dan is er sprake van een concurrente vordering. Een concurrente crediteur ontvangt pas een uitkering als alle boedelschulden en preferente crediteuren zijn voldaan.

Het loon vanaf faillissementsdatum is op grond van de wet een boedelschuld. Ook eventueel niet genoten en niet vergoede vakantiedagen leveren een boedelschuld op. Dit betekent dat als u over de opzegperiode uw loon niet geheel van UWV vergoed krijgt u een boedelvordering heeft op gefailleerde. Boedelschulden worden voor preferente en concurrente schulden uit het door de curator gerealiseerde boedelactief voldaan.

Instructies van de curator

Gedurende de opzegperiode moet u op instructie van de curator werk verrichten. Omdat de tijd van de curator veelal in beslag wordt genomen door de afwikkeling van het faillissement en het eventueel realiseren van een doorstart zal de curator meestal geen tijd hebben om u direct instructies te geven. De curator zal daarom aan uw leidinggevenden/werkgever vragen om u te informeren wat er van u wordt verwacht. Als u een directe instructie krijgt van de curator moet u deze uiteraard opvolgen. Als er geen werkzaamheden kunnen worden verricht dan zult u worden vrijgesteld van werkzaamheden. U dient zich dan wel op oproep beschikbaar te houden.

Eigendommen van de zaak

Als u eigendommen van de zaak in bezit hebt dan zal de curator u vragen om deze eigendommen te retourneren. Dit geldt ook voor eventuele leaseauto’s. Vaak zal de leasemaatschappij een afspraak met u maken voor het retourneren van de leaseauto. Indien u privé-eigendommen op het kantoor van uw werkgever hebt liggen zal de curator u in staat stellen om deze goederen mee te nemen, mits u kunt aantonen dat het uw eigendom betreft. U dient dus wel toestemming te verzoeken voor het meenemen van uw privé-eigendommen. Dit om te voorkomen dat zaken worden meegenomen waarvan meerdere partijen pretenderen eigenaar te zijn. Het is aan de curator om vast te stellen aan wie welke goederen toebehoren. 

 

 

Ga terug naar het overzicht van faillissementen.