Ziekte & Re-integratie.

Ziek­te & Re-in­te­gra­tie.

Ju­ri­disch ad­vies bij ar­beids­on­ge­schikt­heid. 

Helaas komt ziekte en arbeidsongeschiktheid met enige regelmaat voor. Naast de medische kant heeft arbeidsongeschiktheid binnen een dienstverband ook allerlei praktische, juridische en financiële gevolgen. Het team van Certus Advocaten voorziet u graag van informatie, advies of doorverwijzing om het re-integratieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ziekte vs arbeidsongeschiktheid

Hoewel we in de praktijk vaak spraken over ‘ziekte’ is het goed eerst stil te staan bij het feit dat voor de juridische kant beoordeeld moet worden of sprake is van ‘arbeidsongeschiktheid’. Die beoordeling ziet op de vraag of iemand (door ziekte) geschikt is om zijn of haar reguliere werkzaamheden te verrichten. Soms kan iemand met een medische aandoening prima doorwerken, en soms is iemand arbeidsongeschikt terwijl de ziekte niet (goed) zichtbaar is. De beoordeling of sprake is van arbeidsongeschiktheid is voorbehouden aan de bedrijfsarts.

Loondoorbetaling bij ziekte

Op grond van de wet heeft een werknemer recht op doorbetaling van loon als hij zijn werk door arbeidsongeschiktheid niet kan uitvoeren. Deze wettelijke verplichting bestaat maximaal twee jaar en ziet op 70% van het salaris. Vaak wordt hier in de cao of arbeidsovereenkomst ten gunste van de werknemer vanaf geweken, door bijvoorbeeld in de eerste 6 maanden 100% van het loon door te betalen. Het recht op loondoorbetaling geldt vanzelfsprekend alleen indien en voor zover de werknemer ook zonder ziekte recht zou hebben gehad op loon. Zeker in flexibele arbeidsrelaties (denk aan oproepcontracten) kan dit nog wel eens onduidelijkheid opleveren. Heeft u vragen over de omvang of toepassing van de loondoorbetaling bij ziekte? Neemt u gerust contact met ons op.

Wet Verbetering Poortwachter

Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid hebben werkgever en werknemer diverse rechten en plichten. Het recht op loondoorbetaling is het meest bekende recht. Daartegenover staan re-integratieverplichtingen, met als doel zo goed en snel mogelijk weer te herstellen. Als uitgangspunt geldt daarbij het eigen werk van de werknemer, zo nodig aangepast aan de belastbaarheid. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan ook buiten het bedrijf worden gekeken. De bedrijfsarts kan hierover adviseren en dat advies zal in principe ook moeten worden opgevolgd. Zo nodig mag u als werkgever een werknemer daar ook aan houden. De ervaring leert dat deze trajecten vrij snel kunnen escaleren, met alle menselijke, financiele en juridische impact tot gevolg. Ook in deze situaties kan goede juridische begeleiding dus van groot belang zijn. 

Langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag

Mocht het onverhoopt voorkomen dat een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog niet kan terugkeren op de werkvloer, dan gaat een nieuwe fase in. De loondoorbetaling bij ziekte eindigt, evenals het opzegverbod tijdens ziekte. Ook voor advies over aanpassing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte bent u bij ons aan het juiste adres.

Heeft u te maken met juridische vragen omtrent arbeids(on)geschiktheid?
Aarzel niet en neem contact op met onze specialisten.