Algemene voorwaarden.

Al­ge­me­ne voor­waar­den.

Artikel 1 – Definities

1.1.  Aan de met een hoofdletter geschreven begrippen komt in deze algemene voorwaarden de navolgende betekenis toe:

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
- BW: Het Nederlands Burgerlijk Wetboek;
- Certus Advocaten: de besloten vennootschap Certus Advocaten B.V., statutair gevestigd te Ede;
- Cliënt: de (rechts)persoon die met wie Certus Advocaten een Overeenkomst van Opdracht tot juridische dienstverlening heeft gesloten;
- Honorarium: de financiële vergoeding die de Cliënt is verschuldigd voor de door Certus Advocaten op basis van de Overeenkomst van Opdracht verrichte werkzaamheden. Het Honorarium is altijd exclusief verschotten;
- Overeenkomst van Opdracht: de schriftelijke vastlegging van de voorwaarden waaronder Certus Advocaten de door de Cliënt aan Certus Advocaten verleende opdracht zal uitvoeren. Iedere Overeenkomst van Opdracht wordt door Certus Advocaten vastgelegd in een door haar opgestelde schriftelijk opdrachtbevestiging;
- Verschotten: alle kosten die de Vennootschap maakt bij de uitvoering van de aan de Vennootschap verstrekte opdracht;

1.2.  Indien hiervoor aan een begrip in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis is toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst van Opdracht, daaronder tevens begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, aanbieding en offerte.
2.2.  Op iedere Overeenkomst van Opdracht zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.3.  Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3 – Overeenkomst van Opdracht

3.1.  Alle opdrachten en Overeenkomsten van Opdracht worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Certus Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2. Verstrekte opdrachten worden door Certus Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
3.3. Het sluiten van een Overeenkomst van Opdracht met Certus Advocaten leidt tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting.

Artikel 4 – Declaraties en betaling

4.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Cliënt van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim verkeert.
4.2.  Het Honorarium wordt in beginsel gespecificeerd naar tijd en aard van de werkzaamheden en met Verschotten en omzetbelasting aan de Cliënt in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De verrichte werkzaamheden worden uitgedrukt in tijdseenheden van zes minuten. In beginsel wordt maandelijks gefactureerd; dit laat echter de directe opeisbaarheid van het Honorarium en de Verschotten, zodra werkzaamheden zijn verricht of de Verschotten zijn gemaakt, onverlet, ongeacht of de door de Cliënt verstrekte opdracht is voltooid.
4.3.  Certus Advocaten is gerechtigd om haar tarieven op basis waarvan het Honorarium wordt bepaald tussentijds aan te passen. Indien hiervan sprake is zal de Cliënt één maand voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Tariefaanpassingen zijn ook van toepassing op lopende zaken en reeds met Certus Advocaten gesloten Overeenkomsten van Opdracht.
4.4.  Certus Advocaten is gerechtigd om van Cliënten een voorschot te verlangen voordat met de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht wordt gestart. Indien het betalingsgedrag van de Cliënt daartoe aanleiding geeft is Certus Advocaten gerechtigd om tussentijds (opnieuw) betaling van een voorschot te verlangen, een en ander ter vrije beoordeling van Certus Advocaten. 
4.5.  In geval van verzuim is Cliënt over het openstaand bedrag van de declaratie(s) een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de declaratie tot de datum van betaling. De Cliënt is daarnaast gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten aan Certus Advocaten verschuldigd, welke worden gesteld op 15% van het openstaand bedrag van de declaratie(s) (inclusief BTW).
4.6.  Indien Certus Advocaten haar vordering in verband met (gedeeltelijk) openstaande declaratie(s) in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is de Cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden, ook indien de werkelijke kosten de eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Onder de werkelijke kosten dient onder meer doch niet uitsluitend te worden verstaan: de kosten van (interne of externe) advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vast- of griffierecht.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1.  Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis –waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid va Certus Advocaten, haar aandeelhouder(s), bestuurder(s) of diegene die voor Certus Advocaten werkzaam zijn, beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Certus Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Certus Advocaten onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsheeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het Honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro).
5.2.  Certus Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortschieten en/of ander schadeveroorzakend handelen van door haar ingeschakelde derden.
5.3.  Alle aanspraken jegens Certus Advocaten vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop de Cliënt daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 6 – Klachten- en Geschillenregeling

6.1.  Certus Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
6.2.  De klachtenregeling van Certus Advocaten betreft de door Certus Advocaten gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van Cliënten van Certus Advocaten over de dienstverlening door een advocaat van Certus Advocaten.
6.3.  Wanneer Certus Advocaten er niet in slaagt klachten van een Cliënt over de dienstverlening door een advocaat van Certus Advocaten met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die Cliënt aanvaardbare oplossing te brengen, kan die Cliënt de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
6.4.  Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Certus Advocaten, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Certus Advocaten, worden op verzoek van de Cliënt en/of van Certus Advocaten beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
6.5.  Verdere informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur kan kosteloos worden opgevraagd bij Certus Advocaten. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 7 – Overige bepalingen

7.1.  Op de rechtsverhouding tussen Certus Advocaten en haar Cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Certus Advocaten en een Cliënt kennis te nemen.
7.2.  Niet alleen Certus Advocaten, maar ook alle personen –zowel zij die op enigerlei wijze aan Certus Advocaten zijn verbonden als ook derden– die bij de uitvoering van enige opdracht van een Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.