Begrip.

Kantonrechter. 

Kan­ton­rech­ter. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
procedure, dagvaarding

Sommige civiele procedures worden door de kantonrechter behandeld. Dit geldt voor:

1. Zaken met een geldelijk belang tot € 25.000,-;
2. Zaken van onbepaalde waarde;
3. Zaken met betrekking tot een arbeidsovereenkomst zoals ontslag;
4. Zaken met betrekking tot huur of pacht, bijvoorbeeld een geschil over de huur van een woning of een vordering tot ontruiming;
5. Zaken met betrekking tot consumentenkoop;
6. Zaken met betrekking tot agentuur;
7. Zaken met betrekking tot consumentenkrediet tot een bedrag van € 40.000,-;
8. Andere zaken waarin de wet dat bepaalt.

In een kantonprocedure mogen eiser en gedaagde in persoon of bij gemachtigde verschijnen. Partijen hebben dus geen advocaat nodig en een gedaagde betaalt ook geen griffierecht. Een procedure bij de kantonrechter is daardoor een stuk goedkoper dan een procedure voor de rechtbank. Als u voor de kantonrechter bent gedagvaard dan kunt u op de datum die in de dagvaarding staat vermeld mondeling voor de kantonrechter verweer voeren op de zitting. U kunt ook een schriftelijk verweer indienen. Het verweer moet wel voor de zittingsdatum die is genoemd in de dagvaarding worden ingediend.

Gerelateerde begrippen.