Concurrentiebeding & andere postcontractuele bedingen.

Con­cur­ren­tie­be­ding & an­de­re post­con­trac­tu­e­le be­din­gen.

Maat­werk is goud waard. 

In veel arbeidsovereenkomsten staan afspraken die eigenlijk van toepassing zijn op de periode nadat partijen hun samenwerking beëindigen. Deze afspraken noemen we ook wel post-contractuele bedingen. Enkele bekende voorbeelden daarvan zetten we hier voor u op een rij:

Concurrentie- en relatiebeding

Met een concurrentiebeding kan een werknemer na einde dienstverband niet bij de (in het beding genoemde of omschreven) concurrentie gaan werken. In een relatiebeding worden beperkingen opgenomen ten aanzien van klanten, leveranciers of andere relaties. De verplichtingen kunnen heel concreet, maar ook vrij algemeen worden opgenomen. Verder is het goed afspraken te maken over de duur van het beding en eventueel de geografische toepassing.

Omdat een concurrentiebeding wordt gezien als vergaande inperking van een grondrecht, worden daaraan hoge eisen gesteld. Ditzelfde geldt voor een relatiebeding. Een dergelijk beding moet schriftelijk worden overeengekomen. Sterker nog: een handtekening van de werknemer is absoluut vereist. Let dus goed op dat u een door werknemer ondertekende overeenkomst in uw bezit heeft en let goed op bij verlengingen of andere contractuele wijzigingen. Zo is een concurrentie-/relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts bij hoge uitzondering mogelijk en alleen als dit is voorzien van de juiste motivering.

De strenge wettelijke vereisten komen ook tot uitdrukking in de uitleg van de schriftelijke afspraken. Werknemers moeten immers precies kunnen begrijpen welke beperkingen voor hen gelden. Tekstuele fouten en/of onduidelijkheden worden in veel gevallen door de rechter in het nadeel van de werkgever uitgelegd. U hebt er als werkgever dus belang bij dat uw schriftelijke afspraken glashelder zijn. Certus Advocaten heeft uitgebreide ervaring met het leveren van maatwerk op dit punt en stelt de juiste bepalingen graag voor u op. Ook kunnen we u bijstaan als u meent dat (mogelijk) sprake is van overtreding van postcontractuele afspraken.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Als werkgever wilt u graag dat uw werknemers volledig beschikbaar zijn voor hun werk, zonder dat zij daarnaast nog allerhande andere werkzaamheden verrichten. Daarom staat in veel arbeidsovereenkomsten een verbod op (betaalde) nevenwerkzaamheden. Per 1 augustus 2022 is dit echter niet meer onbeperkt mogelijk. U mag een werknemer alleen bepaalde nevenwerkzaamheden verbieden als u daar een objectieve rechtvaardiging voor heeft. Denk dan aan veiligheid, gezondheid (arbeidstijdenwet) of onverenigbaarheid van functies. Dat neemt niet weg dat uw werknemer wel volledig beschikbaar moet blijven om zijn bestaande werkzaamheden goed uit te blijven voeren.

Anti-wervingsbeding

Met een anti-wervingsbepaling kunt u als werkgever een werknemer beletten om – nadat hij bij u uit dienst is getreden – zijn oud-collega’s te benaderen om bij u weg te gaan en elders te gaan werken. Dit is geen standaardbepaling, maar kan in sommige gevallen en functies erg nuttig zijn.

Geheimhoudingsbeding

Dit is veelal een gemengd beding, omdat de verplichting ziet op de periode dat werknemer in dienst is, maar ook op de tijd nadat de samenwerking is geëindigd. Het legt de verplichting op aan de werknemer om (bepaalde) informatie over de werkzaamheden, relaties en/of het bedrijfsproces van werkgever geheim te houden. Het verschilt per situatie in hoeverre een geheimhoudingsbeding belangrijk is en wij adviseren u daarover ook eerst goed na te denken. Heeft u een geheimhoudingsbeding bij bepaalde functies of werknemers echt nodig? Volsta in die gevallen dan niet met een standaardbepaling, maar besteed specifiek aandacht aan dit artikel. Op die manier voorkomt u dat de tekst van het beding niet toereikend is en maakt u bovendien aan de werknemer het belang duidelijk. In dat geval zult u mogelijk ook een bovengemiddeld hoge boete kunnen koppelen aan het beding.

Boetebeding

Om de gemaakte afspraken kracht bij te zetten wordt er in de regel een boete aan gekoppeld. Op die manier verbeurt werknemer door het maken van een overtreding automatisch een bepaald boetebedrag. Het is mogelijk hieraan nog een bedrag toe te voegen voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Wij raden u aan het boetebedrag goed af te stemmen op de daarbij behorende afspraak, zodat de boete effectief en redelijk is. Ook ten aanzien van de boetebepaling geldt dat de juiste formulering van groot belang kan zijn en geldt dus het voordeel van maatwerk

Kunnen wij u helpen met het opstellen van of adviseren over post-contractuele bedingen? Of heeft u een conflict over de uitleg of nakoming ervan? Neemt u gerust vrijblijvend op met Certus Advocaten